มก

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-0113, 0-2942-8200-45
เว็บไซต์ : www.ku.ac.th
เมล์ : www@ku.ac.thสำนักบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ :  02-118-0100 ต่อ 8000
เว็บไซต์ : www.registrar.ku.ac.th
เมล์ : registrar@ku.ac.th

กองวิเทศสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ :02-942 8171-3, 02-942 8858
เว็บไซต์ : https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/
เมล์ : fro@ku.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9
เว็บไซต์ : www.grad.ku.ac.th/
เมล์ : fgra@ku.ac.th

สมาคมนิสิตเก่า
โทรศัพท์ : 02-579-2419 ,02-579-3485 ,02-579-5091
โทรสาร : 02-940-5926
เว็บไซต์ : www.ku-alumni.org/
เมล์ : ku@ku-alumni.org