เข้ารับการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

วัน-เวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม เดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน   เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม
 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6) สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกระทรวงศึกษาธิการ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
  1.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
  1.2 เป็นคนวิกลจริต
  1.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
  1.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย
 • คุณสมบัติอื่น ๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – O-NET (English Exam Code: 03) ≥ 85
  – IELTS: overall score ≥ 5.0
  – TOEFL (paper-based): overall score ≥ 510
  – TOEFL (internet-based): overall score ≥ 60
  – TOEFL(Computer-based): overall score ≥ 140
  – KU-EPT: overall score ≥ 70
  – TOEIC ≥ 500
  – OOPT ≥ 80
  หรือมีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ