หลักสูตร

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Business Administration Program  
(International Program)  
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต      
ชื่อย่อ   บธ.บ.
ชื่อเต็ม   Bachelor of Business Administration 
ชื่อย่อ    B.B.A. 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (ทางวิชาการ)
ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ

แผนการเรียน

01130112 การบัญชีขั้นกลาง I 3(3-0-6)
01130211 การบัญชีขั้นกลาง II 3(3-0-6)
01130221 หลักการบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)
01130351  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
01130453 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเชิงลึก  3(3-0-6)
01132335 การจัดการโครงการทางธุรกิจ      3(3-0-6)
01132351 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
01132361   การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ            3(3-0-6)
01132461  ความเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
01132462 การจัดการธุรกิจครอบครัว 3(3-0-6)
01133321 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว     3(3-0-6)
01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม     3(3-0-6)
01133341   การจัดการเทคโนโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6)
01133421 การจัดการบริการไมตรีจิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
01133427 การจัดการสายการบิน 3(3-0-6)
01140341* การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยในองค์การ 3(3-0-6)
01140342* การจัดการร่วมสมัย 3(3-0-6)
01140441* การจัดการห่วงโซ่ร่วมสมัย 3(3-0-6)
01140442* การจัดการการตลาดร่วมสมัย 3(3-0-6)